Windkanter Vrije School Hilversum

Sluieren/glaceren, wat is dat?

Lees meer

Vochtproblemen binnen aan de buitenmuur 3e deel

Het drogen van de muur na mijn behandeling (zie vorige verslagen, 1 en 2) bleek voorspoedig te gaan. De meting van het vocht in de binnenmuur toonde vochtgehalte van ca 1,2%, terwijl de meting op 19 maart j.l. meer dan 10% vochtgehalte toonde! Dus het is nu bijna 8 keer minder vocht in de muur. Het voelt ook droog aan, het slijmerige laagje van de door vocht aangetaste veegvaste verf is nu weg, kortom: de nieuwe aanpak van vocht binnen aan de buitenmuur heeft gewerkt. Lees meer

Vochtproblemen binnen aan de buitenmuur 2

Nadat het vocht uit muur aan de westkant van de voorgevel van ons huis werd verdreven door een soort van ‘afdakje’ langs de voorgevel op de grond te creëren, zie https://www.natuurverfwebshop.nl/2016/02/10/3122/, richtte ik me op een  ander, soortgelijk probleem in de serre achter. Ik kwam dit probleem tegen, toen ik de achterkamer en de serre ging opknappen. Het behang op de muur, dat aan onze buren grensde, zat los en de muur eronder was zwart van de schimmel. Ik heb het behang en de schimmel verwijderd en de muur opnieuw geschilderd met damp-doorlatende verf. Binnen drie dagen zag ik de vochtplek terug komen, zie foto’s 1 en 2.

Lees meer

Vochtproblemen binnen aan de buitenmuur 1

 

Een veel voorkomende kwaal die eenvoudig op te lossen lijkt

Vocht in de muur dat doorslaat naar binnen komt regelmatig voor. Allerlei maatregelen als impregneren van de muren buiten, opnieuw voegen, alle naden dicht zetten… etcetera werken meestal niet.Nu blijkt daar een hele eenvoudige oplossing voor te zijn die ook enorm kosten besparend zijn.

Guram Kochi verteld zijn verhaal (ontwikkelaar van de 1tofix-producten) Lees meer

Algen- en schimmelgroei op buiten schilderwerk is het gevolg van vochtophoping in het houtwerk.

Persoonlijk ben ik altijd voorzichtig met het poneren van allerlei theorieën. Vaak spreken ze elkaar tegen. Toch, gezien de problematiek die we veel tegen komen rondom houtrot, algen en schimmels, bij Albäck  lijnolieverf, maar ook reguliere systemen, lijkt de onderstaande theorie van Guram Kochi, directeur van KochiToon Innovations BV, heel aannemelijk. Hieronder geeft hij een korte uitleg over zijn reparatie- en vulmiddelen.
Lees meer

Wat de meeste mensen niet weten!

Een aantal keren in je leven komt het voor dat je je huis moet schilderen.

Waar koop jij je verf en wat haal je eigenlijk in huis?

De meeste mensen gaan voor verf naar een bouwmarkt of verf speciaal zaak.
En daar wordt momenteel de verf op waterbasis aanbevolen als het milieuvriendelijkst.

Klopt dat?

Wat zijn de gezondheid risico’s?

Wat zijn de risico’s voor het milieu?

Is er een alternatief?

Lees meer

Garantie

Wij geven geen garantie op onze verf en aanverwante, ondersteunende producten.

Overige garantie periode zijn aangegeven bij onze producten.

De meeste garantie gevallen worden in het eerste jaar door ons zelf behandeld. Dwz dat u direct een nieuw product krijgt toegezonden,indien uit voorraad leverbaar.

Producten die niet door ons kunnen worden onderzocht zoals de spotheater zullen worden verstuurd aan de fabrikant. In dat geval zult u moeten wachten op het oordeel van de fabrikant. U kunt natuurlijk vóór het kopen daarover altijd informatie bij ons inwinnen.

Afhalen

Indien u gekozen heeft voor het afhalen van uw producten kunt u via onderstaand kaartje de weg naar ons vinden. U kunt u bij ons op afspraak de producten afhalen. Daarvoor kunt u ons het beste benaderen na het plaatsen van uw bestelling via onze contactpagina.

Het afhaaladres:
Valkenboskade 595
2563 JE Den Haag

In onderstaand kaartje kunt u navigeren.
Met de “+” en “-” toest zal het kaartje in- of uitzoomen
met de overige pijltjes kunt u over de kaart navigeren.


Grotere kaart weergeven

Track & Trace

Voer hier uw code in die u van ons heeft gekregen bij uw order-update.
Normaal gezien zal de code pas werken als het pakket het distributie centrum heeft verlaten.
Over het algemeen is dat na middernacht.

U zult worden omgeleid naar de track en trace pagina van packs.nu
Mocht uw code niet werken of uw verzendstatus wijzigt niet, neem dan contact met ons op via onze contactpagina

 

[track & trace formulier]

Kwantum korting

Indien u een offerte wenst van een grotere bestelling, dan kan dat al vanaf 5 producten. Vul onderstaand formulier in en wij zullen u zo spoedig mogelijke een scherpe aanbieding doen.

[contact-form-7 id=”325″ title=”Kwantum korting”]

Hoe werkt deze webshop?

1. U schrijft zich in als klant en plaatst uw bestelling op de website.

2. De bestelling wordt verwerkt in ons systeem waarna de verkoop afdeling zorgdraagt voor de afhandeling.

3. De op de site vermelde voorraad informatie wordt gecontroleerd en indien de werkelijke levertijd afwijkt van de vermelde levertijd wordt de klant via e-mail op de hoogte gesteld.

4. U kiest de verzendmethode die het best bij u past. Zie: Verzendmogelijkheden

5. U kiest de betalingsmethode die het best bij u past. Zie: Betalingsmogelijkheden

6. Uiteindelijke bevestigd u de bestelling.

7. Zodra de bestelling gedaan is ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de betalingsgegevens.

8. Zodra de betaling is ontvangen wordt u opnieuw op de hoogte gebracht. Kunnen wij op dat moment niet voldoen aan de op de site gestelde levertijd wordt middels ditzelfde e-mailtje op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

9. Indien het product op voorraad is zal binnen 24 uur, na ontvangst van het verschuldigde bedrag, het pakketje aan u worden verzonden.(uitgezonderd zon- en feestdagendagen)

10. Indien uw bestelling om welke reden dan ook niet aan u kan worden verzonden ontvangt u daarvan een e-mail.

Algemene Voorwaarden

Alle op deze site voorkomende prijzen zijn incl. 21% BTW.

Indien het afleveradres buiten de EU is dan wordt er geen BTW in rekening gebracht.

Indien u een bedrijf binnen de EU heeft met een geldig BTW nr. dan betaalt u geen BTW.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NATUURLIJK KLEURRIJK

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke
transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.

Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.

Artikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering. Indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen of op het afgesproken tijdstip de goederen om welke reden ook niet in ontvangst kan nemen komen de volledig kosten van het transport, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Wanneer de goederen zijn geweigerd of om andere redenen niet in ontvangst genomen zijn, zal verkoper aan koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling binnen zeven dagen na verzending van het bericht. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken en de betaling van de verkochte goederen te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van
schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interesse door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten.
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.
Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen,
reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen.
Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internet domeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.
Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

Artikel 9. KLACHTEN

1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen na aflevering der goederen.

4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan een maand na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper ‐ met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel ‐ slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.

6. De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerking‐ en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

7. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

8. De verstrekte informatie over onze producten is gebaseerd op onze kennis en ervaring en die van onze leveranciers. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van onze producten. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal te gaan toepassen.

Artikel 10. BETALINGEN

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.

2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een krediet beperkingtoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voorui is betaald, voordat de levering heeft plaats gevonden.

3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1 ½ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal
worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.

4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.

5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.

6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet‐betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd wanneer koper niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald. Verkoper zal eenmalig schriftelijk een aanmaning tot betaling versturen aan koper, waarvan de kosten worden doorberend aan de koper. Voor de verschuldigde bedragen onder de €1000,00, wordt € 25,00 boven op het factuurbedrag in rekening gebracht aan de koper. Voor bedragen verschuldigd boven de €1000,00 bedragen de meerkosten 15 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten niet 15%, maar 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel. Wordt er na de eerste aanmaning het verschuldigde bedrag niet binnen de aangegeven termijn ontvangen, dan is de verkoper gerechtigd verdere incassomaatregelen te treffen waarvan de kosten voor rekening komen van de koper.

8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 11. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Natuurlijk Kleurrijk of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

Den Haag, 15 februari 2013

Beveiligde verbinding bij betalingen

U kunt bij ons gebruik maken van diverse betaalmogelijkheden.

 • Bij het betalen vooruit op onze bank- of girorekening wordt u beschermd door uw eigen bank.
 • Bij het verzenden onder Rembours betaald u pas aan de deur bij aflevering door de postbode.
 • Mocht u gebruik maken van Paypal via onze website wordt u tijdens de betaling omgeleid naar de beveiligde betaalserver van PayPal, welke wordt beschermd door SSL.
 • Betaling via iDEAL wordt afgewerkt op de internet-bankier-site van uw bank.
 • Uw adresgegevens worden opgeslagen in onze database. Deze database wordt beschermd door Apache.

Privacy Policy

Privacy vinden wij van groot belang. Je gegevens worden dan ook alleen gebruikt voor onze website en diensten. Uw gegevens worden niet door verkocht. We beveiligen alle gegevens goed en zorgen altijd voor een veilige website.

Hoe gaan wij om met deze informatie?
De opgeslagen informatie in onze database wordt gebruikt  om bestellingen te kunnen verwerken, onze dienstverlening, het vragen voor een review voor de website of producten, het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties en het bijhouden van bezoekers statistieken. (Google analatics).

Kan ik mijn gegevens inzien? 
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt


Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie? 

U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van U geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit
besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.


Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database? 

Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
• deze gegevens onjuist blijken te zijn;
• de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
• de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

 

Ruilen en retourneren

Het is mogelijk ongeopende, niet op kleur gemaakte potten verf en andere ongeopende verfproducten en andere producten uit onze webshop te ruilen of alleen terug te sturen binnen 14 dagen na aankoop (zie:https://www.natuurverfwebshop.nl/algemene-voorwaarden/ )

U krijgt uw geld terug binnen 5 dagen als de goederen in goede staat bij ons zijn teruggekeerd.

Wij vergoeden niet de verzendkosten van de terug gestuurde of geruilde producten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het vervoer en de manier van verpakken bij het terugsturen van de goederen.

Mochten de producten bij u beschadigd aankomen, dan zijn wij daar voor verantwoordelijk.

Voor u de producten aan ons terug stuurt, neemt u dan alstublieft contact met ons op via:

Info@natuurverfwebshop.nl of 06 41 85 25 57

Voor meer informatie verwijs ik u naar de Algemene leveringsvoorwaarden

Stappenplan ruilen en retourneren

WANNEER RETOURNEREN?

1. Binnen de zichttermijn
U heeft een afkoelingsperiode (zichttermijn) van 7 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt.
Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten (zoals speciaal voor u gemengde kleuren) of speciaal voor u bestelde producten.

2. Het product wijkt af van hetgeen u besteld heeft
Wanneer u constateert dat het gehele product dat u heeft ontvangen zichtbaar afwijkt van hetgeen u besteld heeft dan kunt u het product aan ons retourneren. Neem direct nadat u constateert dat u het verkeerde product toegezonden heeft gekregen contact op met de klantenservice. U dient dit tenminste binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst te doen. Neem het product in geen geval in gebruik. Alleen ongebruikte producten komen voor kosteloze vervanging in aanmerking. Kijk voor de vergoeding van transportkosten bij de Terugbetaal & kosten Policy.

Als het product niet compleet is afgeleverd, u mist onderdelen die u wel besteld heeft, of er zijn verkeerde onderdelen toegezonden meldt u dit dan direct aan ons en wij dragen zorg voor kosteloze nalevering van de ontbrekende onderdelen. Neem verkeerd geleverde onderdelen niet in gebruik maar retourneer deze producten conform de retour procedure.

Let op: wij zijn niet verplicht het product te vervangen wanneer de afwijking te gering is om de vervanging te rechtvaardigen.

3. Het product is defect
Een defect producten kunt u retourneren aan ons. Wij dragen dan zorg voor het transport van het product naar de door de fabrikant/leverancier aangewezen reparatiedienst. Neem na constatering van het defect altijd eerst contact op met onze klantenservice. Wellicht is het mogelijk het probleem direct op te lossen of bestaat er een snellere procedure om het defect te laten verhelpen.

Let op: Bij alle reparaties buiten de garantie brengen wij handlingskosten in rekening. De hoogte van deze kosten staan beschreven in de Terugbetaal & kosten Policy.

4. D.O.A. (Dead on Arrival)
Een product dat bij aflevering reeds defect is wordt aangemerkt als een zogenaamde D.O.A. (Dead on Arrival). D.O.A.’s kunt u zondermeer retourneren conform de retour procedure. Neem bij het constateren van een D.O.A. wel altijd direct contact op met de klantenservice. Let op: Producten die tijdens transport zijn beschadigd worden niet aangemerkt als D.O.A. en dienen te worden gerepareerd. Let daarom altijd goed op dat het pakket dat u in ontvangst neemt onbeschadigd is en neem het pakket bij twijfel niet in ontvangst. Bij brievenbus post zal TPG Post de zending verpakken in een plastic zak. Indien u twijfelt over de beschadiging open dan de plastic zak niet en laat hem retourneren via het Postkantoor.

RETOURPROCEDURE Stap 1:
Vul het RMA formulier op de site zo volledig mogelijk in. U vindt dit in onze klantenservice onder “RMA formulier”.

Stap 2:
Verzend het formulier. U krijgt per e-mail een zogenaamd RMA nummer (Return Material Authorisation) toegewezen. Zonder RMA-nummer kunnen wij uw retourzending niet in behandeling nemen.

Stap 3:
U dient het volgende retour te sturen in geval van:

1. een product dat u wilt retourneren binnen de zichttermijn:
Het complete product zoals door ons aan u uitgeleverd inclusief alle accessoires en toebehoren (handleidingen, software etc.) in de originele, ongeschonden fabrieksverpakking.

2. een product dat afwijkt van hetgeen u besteld heeft:
Het complete product zoals door ons aan u uitgeleverd in de originele, ongeschonden fabrieksverpakking.

3. een defect product
Het complete product zoals door ons aan u uitgeleverd inclusief alle accessoires en toebehoren (handleidingen). Indien een garantiecertificaat aanwezig, gelieve dit toe te voegen.

4. een D.O.A. (Dead on Arrival):
Het complete product zoals door ons aan u uitgeleverd inclusief alle accessoires en toebehoren (handleidingen) met de originele fabrieksverpakking.

Stap 4:
Verpak het product zorgvuldig. Alle producten dienen geretourneerd te worden in een zgn. “omdoos” (doos/verpakking om de originele fabrieksverpakking). Hiervoor kunt u eventueel “onze verpakking” gebruiken (kartonnen doos/luchtkussen envelop). Voeg daarbij een kopie van de aankoopfactuur.

Stap 5:
Stuur het pakket op dezelfde wijze retour zoals u het van ons heeft ontvangen naar:

Natuurlijk Kleurrijk
Valkenboskade 595
2563 JE Den Haag

U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport. Tevens draagt u zelf de kosten van de verzending. Ongefrankeerde zendingen of zendingen onder rembours worden nooit door ons in ontvangst genomen.

Zeven dagen afkoelingsperiode

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via internet recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, mits het product ongeschonden en ongebruikt is. Hierbij dient de klant zelf de portokosten voor het terug sturen te betalen.

Omdat de verzending altijd voor rekening en risico van de klant geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn. Onvoldoende gefrankeerde post wordt door ons geweigerd.

Om het product terug te sturen dient altijd onze RMA procedure gevolgd te worden. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, ongeschonden en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug op uw rekening verminderd met de eventuele “betaalkosten”. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur toe met de vermelding van uw bank- of girorekeningnummer. Ons adres vindt u hier op onze website:contact per post 

Wat als u na 7 dagen een ongeopend en ongebruikt product wilt terugsturen? Voor sommige producten zullen wij in dit geval een uitzondering maken. In dit geval wordt de dagprijs minus 15% aan u terugbetaald. In geval van prijsstijging wordt ten hoogste 100% van het aankoopbedrag vergoed. In alle gevallen worden de betaalkosten van betalingen met Paypal of Ideal niet terug betaald.

Status van uw bestelling

 • Onderstaande statussen kunt u van ons via e-mail ontvangen:
 • Bestelling ontvangen(uw bestelling is geregistreed in ons systeem)
 • Betaling ontvangen (uw betaling is door ons ontvangen, zodra wij uw bestelde prodcut op voorraad hebben wordt uw bestelling verder behandeld)
 • In behandeling (We hebben uw bestelling in behandeling genomen, het product is op voorraad en betaald en zal binnen 48 uur (op werkdagen) aan u worden verzonden)
 • Geannuleerd door klant (wij hebben op uw verzoek de bestelling geannuleerd)
 • Geannuleerd door One2remember (wij hebben de bestelling geannuleerd, bijvoorbeeld omdat de betaling uit blijft)
 • Verzonden (Uw bestelling is verzonden, deze melding wordt in geval van pakketpost vergezeld door een track en trace code)
 • In Backorder (een gedeelte van uw bestelling is verzonden maar 1 of meer producten van uw bestelling waren niet aanwezig en zullen worden nageleverd)
 • Klaar om af te halen (U heeft gekozen voor afhalen, uw bestelling ligt klaar om afgehaald te worden)
 • Afgehaald (U heeft gekozen voor afhalen en heeft inmiddels uw bestelling bij ons opgehaald)
 • RMA in behandeling (We hebben uw RMA in behandeling)
 • IDEAL PAID (U heeft betaald met iDEAL en uw bestelling zal zo spoedig mogelijk worden behandeld)
 • IDEAL PENDING (Deze status wordt kortstondig weergegeven als de betaling van iDEAL nog niet geverifieerd is. Mocht deze status lang dan 1 uur te zien zijn en het bedrag is afgeschreven van uw rekening, neem dan contact met ons op)
 • Levering uitgesteld (De vermelde levertijd op onze site wordt niet gehaald. U ontvangt op deze manier een nieuwe verwachte levertijd)
 • Betaling nog niet ontvangen (U heeft een bestelling geplaatst maar wij hebben van u geen betaling ontvangen. Bij 5 dagen of langer)

Vooruit betaling

Nadat wij uw aanmaken bestelling hebben ontvangen, krijgt u van ons een dari e-mail met daarin de betalingsgegevens. Het daarop genoemde totaal Bears bedrag kunt www.chicagobearsjerseyspop.com u betalen aan:

Natuurlijk Roads Kleurrijk
Valkenboskade 595
2563 JE Den Haag

Bank: Triodos Bank: 786813733  Swift/BIC/Bankcode :
IBAN: NL41 TRIO 0786 8137 33
BIC code: TRIONL2U IBAN

BTW nr.: NL8226704340B01
K.v.K.: 50306944

Na annuleren ontvangst van uw betaling gaan wij over tot zijn verzending en ontvangt u uw bestelling binnen 48 uur (op werkdagen en mits voorradig).
Indien u dit proces Aware wenst te versnellen kunt u ons een e-mail sturen met daarin een schermprint van Bevestigingsmail de betaling. Wij schatten daarvan zelf de betrouwbaarheid in, daarop kunt u geen invloed uitoefenen.

Bijkomende kosten

Meer informatie over bijkomende Hallo kosten? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier.

Order wijzigen of annuleren

Wat kunt u doen als u uw bestelling wilt wijzigen of annuleren?

Neemt u in dat geval zo snel mogelijk Wie contact met ons op.
Wij hebben geen termijn voor annuleren. U zit bij ons dus consectetur geen 30 dagen vast aan uw geplaatste bestellingen. Annuleren kan dus altijd.

Is uw order nog niet betaald en niet DV verzonden?
Voor het annuleren van een order voordat deze betaald en verzonden is, worden geen kosten in rekening gebracht.

Is uw order reeds wholesale nba jerseys betaald? In dat geval worden de kosten van de terugbetaling afgehouden van het aankoopbedrag.
-Bij een betaling vooruit op een van onze rekeningen zijn de kosten daarvoor € 1,00
-Bij een internationale betaling vooruit op een van onze Account rekeningen zijn de kosten daarvoor € 10,00
-Bij een betaling via iDEAL zijn de kosten daarvoor € 1,75
-Bij een betaling via PayPal zijn de kosten daarvoor € 0,00

Is uw order reeds verzonden?
Indien er sprake is van pakketpost kunt u uw bestelling bij de postbode actief weigeren. U kunt aan de postbode doorgeven dat u het pakket niet meer wilt hebben. Nadat wij uw pakket retour hebben ontvangen nemen wij contact met u op om te komen wholesale mlb jerseys tot een oplossing. Wanneer u een bestelling weigert bij de postbode dan brengen wij de transportkosten in rekening. Eventueele betalingskosten worden zoals US hierboven verrekend.
Wanneer u een pakket accepteert bij de Bevestigingsmail postbode en daarna retour wilt zenden, zijn tevens de (retour) verzendkosten voor uw rekening. Wij gaan er in dit geval van uit dat het cheap mlb jerseys pakket onder dezelfde conditie wordt terug gestuurd zoals het door u is ontvangen. Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd aan ons worden teruggestuurd worden door ons geweigerd.

In alle gevallen is het wholesale jerseys raadzaam ons op de hoogte te stellen middels ons “contactpagina“.

Neem contact op

Account aanmaken

U dient een account aan Instalación te maken zodra u bij ons wilt gaan bestellen. zijn (Het account kunt u wholesale jerseys aanmaken voor het afrekenen van een Webinar product)

Wat zijn de voordelen van een account?

U kunt cheap mlb jerseys uw orderstatus volgen op de website
U kunt uw bestelhistorie opvragen
U cheap nba jerseys kunt een eigen adresboek aanmaken voor wholesale nfl jerseys verzendadressen
U hoeft bij een volgende bestelling niet weer al Norwegian uw gegevens Totally in te voeren
U kunt reviews schrijven over de ervaringen Bevestigingsmail met onze shop en/of de 用python登录人人网 gekochte producten

Bevestigingsmail

Nadat wij uw bestelling Hacked hebben ontvangen, ontvangt u van ons automatisch een e-mail op het door u opgegeven emailadres. Hierin staat nogmaals bevestigd wat zijn u heeft besteld.

Heeft u geen e-mail ontvangen? manter Controleert u dan of de l??ng orderbevestiging niet in de map met ongewenste e-mail of spam terecht Lights is cheap NBA jerseys gekomen. Is dat cheap jerseys niet cheap jerseys het geval, meld het ons dan middels onze contactpagina.

Neem contact op