Algemene Voorwaarden

Alle op deze site voorkomende prijzen zijn incl. 21% BTW.

Indien het afleveradres buiten de EU is dan wordt er geen BTW in rekening gebracht.

Indien u een bedrijf binnen de EU heeft met een geldig BTW nr. dan betaalt u geen BTW.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NATUURLIJK KLEURRIJK

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke
transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.

Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.

Artikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering. Indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen of op het afgesproken tijdstip de goederen om welke reden ook niet in ontvangst kan nemen komen de volledig kosten van het transport, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Wanneer de goederen zijn geweigerd of om andere redenen niet in ontvangst genomen zijn, zal verkoper aan koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling binnen zeven dagen na verzending van het bericht. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken en de betaling van de verkochte goederen te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van
schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interesse door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten.
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.
Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen,
reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen.
Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internet domeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.
Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

Artikel 9. KLACHTEN

1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen na aflevering der goederen.

4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan een maand na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper ‐ met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel ‐ slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.

6. De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerking‐ en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

7. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

8. De verstrekte informatie over onze producten is gebaseerd op onze kennis en ervaring en die van onze leveranciers. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van onze producten. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal te gaan toepassen.

Artikel 10. BETALINGEN

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.

2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een krediet beperkingtoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voorui is betaald, voordat de levering heeft plaats gevonden.

3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1 ½ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal
worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.

4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.

5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.

6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet‐betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd wanneer koper niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald. Verkoper zal eenmalig schriftelijk een aanmaning tot betaling versturen aan koper, waarvan de kosten worden doorberend aan de koper. Voor de verschuldigde bedragen onder de €1000,00, wordt € 25,00 boven op het factuurbedrag in rekening gebracht aan de koper. Voor bedragen verschuldigd boven de €1000,00 bedragen de meerkosten 15 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten niet 15%, maar 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel. Wordt er na de eerste aanmaning het verschuldigde bedrag niet binnen de aangegeven termijn ontvangen, dan is de verkoper gerechtigd verdere incassomaatregelen te treffen waarvan de kosten voor rekening komen van de koper.

8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 11. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Natuurlijk Kleurrijk of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

Den Haag, 15 februari 2013

Beveiligde verbinding bij betalingen

U kunt bij ons gebruik maken van diverse betaalmogelijkheden.

  • Bij het betalen vooruit op onze bank- of girorekening wordt u beschermd door uw eigen bank.
  • Bij het verzenden onder Rembours betaald u pas aan de deur bij aflevering door de postbode.
  • Mocht u gebruik maken van Paypal via onze website wordt u tijdens de betaling omgeleid naar de beveiligde betaalserver van PayPal, welke wordt beschermd door SSL.
  • Betaling via iDEAL wordt afgewerkt op de internet-bankier-site van uw bank.
  • Uw adresgegevens worden opgeslagen in onze database. Deze database wordt beschermd door Apache.